• info@deherstart.nl
  • 0518 – 41 99 36
  • De 3 G's: Gezondheid

    Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

  • De 3 G's: Gezin

    Gezin is de term voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen.

  • De 3 G's: Geld

    Geld vormt een middel bij het bereiken van je doelen, in plaats van geld alleen te zien als lucratief winstmiddel.

shadow

Stichting de Herstart richt zich op de zoektocht naar geluk op het gebied van de 3 G’s van het leven (Gezondheid, Gezin  & Geld), het vergaren van innerlijke wijsheid en het recht van eenieder om een nieuwe kans, een herstart, in het leven te verkrijgen.

De basis van alle geluk in de wereld is afhankelijk van het verkrijgen van een balans tussen de 3 G’s van het leven, namelijk Gezondheid, Gezin en Geld.

Het geheim van het waarmaken van onze dromen ligt (dan ook) verborgen in het vinden van een balans tussen deze 3 G’s.

h1
h2

Stichting de Herstart organiseert lezingen, workshops en groepsbijeenkomsten om u te leren hoe u in uw leven weer een balans kunt verkrijgen tussen deze 3 G’s.

Degenen die staan te wachten op het moment totdat hun dromen vanzelf bewaarheid worden, kunnen lang blijven wachten.

Geloof je echt dat het leven je je grootste dromen vanzelf cadeau geeft?

Wanneer ben je als mens gezond?

Dit is een vraag die door menigeen anders zal worden beantwoord. Voor iedereen geldt er een andere waarheid wat betreft het verkeren in goede gezondheid. Ook hierbij is dus het vinden van een balans van cruciaal belang.

Vitaal zijn is meer dan niet ziek zijn. Het betekent harmonie tussen lichaam en geest. Het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid is hierbij onmisbaar. De enige die jou je vitaliteit kan geven ben je ZELF ! Ziek zijn is niet normaal. Ziekte moet zoveel mogelijk voorkomen worden en daar kan jij wat aan doen!

Bij het behouden van je gezondheid gaat het om het zoeken naar evenwicht. Je moet goed en gezond eten, weten wanneer en hoe je rust moet nemen en vooral hoe je emotionele balans kunt vinden. Als we ons lichaam geven wat het nodig heeft, geeft het ons wat wij willen: een gezond en vitaal lichaam en een goed gevoel over onszelf.

h5
h6

Het is bijvoorbeeld een slechte zaak wanneer we onze emoties niet of slecht uiten. Uiteindelijk kan ons dit duur komen te staan en kunnen onze opgekropte gevoelens ons mentaal of zelfs fysiek ziek maken. Wonden uit het verleden moeten dus niet langer worden weggestopt, maar moeten op psychologisch niveau worden verholpen.

Omdat deze problemen zich afspelen op het niveau van ons onderbewustzijn, beseffen veel mensen echter niet dat deze problemen er zijn.

De huidige definitie van de WHO stelt dat gezondheid “een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek” is. Deze definitie werd in 1948 opgesteld, kort na de  Tweede Wereldoorlog en gold toen als een sluitende, allesomvattende definitie.

In die tijd was er vooral sprake van infectieziekten. Door de ontdekking van antibiotica dacht men dat het mogelijk was om alle ziekten de wereld uit te helpen. Het vertrouwen in de wetenschap zat in stijgende lijn.

De situatie is inmiddels veranderd.

Mensen worden nu ouder en kampen met chronische ziekten. De huidige definitie is te idealistisch en statisch.

Wanneer bevindt iemand zich in een toestand van compleet welbevinden?

Waarschijnlijk is dan bijna niemand op deze aardbol volgens deze definitie gezond; men zou dan ook niet aan de meest onschuldige kwaaltjes mogen leiden, terwijl iemand met een chronische ziekte ook een hoge kwaliteit van leven kan hebben. Bovendien werkt de definitie medicalisering in de hand. Om die ideale toestand te bereiken, is het nodig om altijd maar door te behandelen.

Daarom is een focusverschuiving nodig: niet alleen kijken naar hoe ziek iemand is, maar ook naar hoe gezond iemand daarnaast is.

h7
h7

In een recente publicatie uit het British Medical Journal  vinden we de volgende definitie voor gezondheid:

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”

Deze definitie is flexibeler en dynamischer en hierin wordt ook de veerkracht van de mens benadrukt. Mensen kunnen met een ziekte om leren gaan en daarnaast toch nog behoorlijk gezond in het leven staan. Dankzij deze definitie wordt ziekte in een ander daglicht gezet: mensen kunnen dus ook gezond zijn, naast het hebben van een ziekte.

Stichting de Herstart organiseert verschillende lezingen waar een aantal experts  optreden als gastsprekers die uitleg geven over diverse vormen van ziektes en de daarbij behorende manieren van herstel. Tijdens deze lezingen komt niet alleen ziekte aan bod, maar is er ook aandacht voor het ontwikkelen van een gezonde levensstijl.

h8

Wanneer u één of meerdere van deze lezingen wilt bijwonen kunt u een e-mail sturen naar: gezond@deherstart.nl

De tweede G waar Stichting de Herstart zijn aandacht op vestigt is de G van het Gezin.

Gezin is de term voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

Dus wij hebben het niet alleen over het Gezin als het gaat om mensen die genetisch met elkaar verbonden zijn, maar juist ook bij mensen die tot een hechte sociale groepering behoren, zoals het geval is bij goede vrienden en kennissen.

h10
h11

Het moderne gezin is een kerngezin met meerdere relaties die zich op verschillende manieren tot elkaar verhouden waarbij de partners kiezen waar ze wonen, hun kinderen de achternaam van de vader, ofwel de moeder, geven en elkaar aanvullen op het vlak van verantwoordelijkheid. Het gezin blijft evenwel een cultureel gegeven.

Meestal bestaat het gezin uit twee generaties waar verwantschapsbanden tussen bestaan. Bij een gezin vormt het huwelijk of het partnerschap meestal de belangrijkste basis, waarbij ook een huishouden (met evt. kinderen) aan bod komt en het onderhouden van familiebanden en vriendschappelijke banden centraal staat.

Binnen het gezin treden regelmatig veranderingen op, het verandert onder invloed van leeftijd, omgevingsfactoren en tal van elementen die samengaan met de individuele evolutie van de gezinsleden.

Vriendschap is een nauwe relatie of verhouding tussen twee of meer mensen. Hierbij speelt het geslacht meestal geen rol. Een vriendschap is dus mogelijk tussen een man en een vrouw maar net zo goed ook tussen twee mannen of twee vrouwen.

De belangrijkste condities waar een goede vriendschap op gebouwd is, zijn vertrouwen en onvoorwaardelijkheid.

h12

Vrienden helpen elkaar en aanvaarden meer van elkaar dan het geval is binnen andere relaties. Wat men ook onder ‘vriendschap’ verstaat is datgene wat men voor elkaar overheeft en doet binnen vriendschappelijke relaties. Bij een belangeloze vriendschap kijkt de één naar wat de ander nodig heeft en plaatst hij zijn eigen belangen op de achtergrond.

Ter stimulering van het onderhouden van vriendschappelijke relaties en familiebanden in zijn algemeenheid, organiseert Stichting de Herstart regelmatig groepsbijeenkomsten vanuit een vriendschappelijk en familiair oogpunt. Ons unieke ‘Vrienden Netwerk’ heeft als speerpunt om elkaar bij te staan, lief en leed met elkaar te delen en elkaar te helpen in moeilijke tijden.

Wanneer u één van deze groepsbijeenkomsten wilt bijwonen kunt u een e-mail sturen naar: bijeenkomst@deherstart.nl

Geld maakt niet gelukkig, is wat men vaak beweert, maar gelukkig wordt er wel geld gemaakt om mensen toch te kunnen voorzien in een prettiger levensonderhoud.

Macht, hebzucht en egoïsme liggen mede ten grondslag aan de kredietcrisis.  Geld werd ooit uitgevonden als efficiënt ruilmiddel tussen mensen, zodat de economie hierdoor kon groeien en de handel tussen bedrijven in gang werd gezet. Helaas wordt geld steeds minder vaak gezien als slechts een ruilmiddel, maar is het doel van geld om hier zo welvarend mogelijk van te worden, met alle gevolgen van dien.

h14
h15

Zonder geld vaart niemand wel, dit is een veel voorkomend gezegde. Het bezitten van veel geld is niet het voornaamste doel, maar vormt wel een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van je doelen. De droom die kinderen hebben bij het besteden van hun geld draait steeds vaker om de mogelijkheden van geld in plaats van het gegeven zoveel mogelijk geld in bezit te hebben.

Geld vormt een middel bij het bereiken van je doelen, in plaats van geld alleen te zien als lucratief winstmiddel.

Er zijn kinderen afkomstig uit de sociaal lagere klasse, die hun geld met name besteden aan het kopen van merkkleding. Hierdoor vindt vaak een tweestrijd plaats. Kinderen willen enerzijds hun geld aan iets nuttigs besteden. Anderzijds blijven ze waarde hechten aan materiële zaken, zoals merkkleding.

In tijden van economische welvaart, springen ouders vaker bij als hun kinderen iets willen hebben. Kinderen komen dan ook minder snel in de verleiding om hun geld aan minder belangrijke zaken uit te geven. Ze sparen liever voor grotere dingen.

Is het je weleens overkomen dat je plotseling even stil bleef staan bij belangrijke vragen aangaande grote levenskwesties die je blijven achtervolgen?

Bijvoorbeeld: Hoe kan ik sparen om mijn toekomst zeker te kunnen stellen? Hoe kan ik een eigen bedrijf opzetten met een gezonde omzet? Hoe kan ik mijn kinderen bewuster leren omgaan met geld?

h16

Dit soort vragen en andere belangrijke vragen omtrent geldzaken worden beantwoord in de  ‘Geld als Middel’ workshops die regelmatig door Stichting De Herstart worden georganiseerd.

Wanneer u één van deze workshops wilt bijwonen kunt u een e-mail sturen naar: workshop@deherstart.nl